Serwis Motoryzacyjny


Wydawca
PISKP
tel. (22) 811 26 06, redakcja@piskp.pl

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Środowisko badań technicznych pojazdów w Polsce cały czas czeka na zmiany prawa związane z wdrożeniem dyrektywy 2014/45/UE. Kolejna wersja ustawy „Prawo o ruchu drogowym” ukazała się publicznie na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji, ale już bez możliwości zgłaszania do niej uwag przez stronę społeczną. Artykuł poświęcono różnicom, które występują w porównaniu do wcześniej znanych i omawianych wersji ustawy w kontekście wykonywania badań technicznych. W następnym numerze zostaną zaprezentowane zagadnienia związane ze stacjami kontroli pojazdów.

W stałej rubryce zamieszczono odpowiedź na pytanie: Czy wykonując badanie techniczne pojazdu zarejestrowanego za granicą po zatrzymaniu dowodu rejestracyjnego przez policję, należy dokonać prerejestracji pojazdu?

Na Słowacji obo­wiązkowe badanie techniczne i kontrola emisji spalin odbywają się osobno w odrębnych placów­kach.  Do niedawna w całym kraju były 142 sta­cje kontroli technicznej i 220 stacji kontroli emisji. Jed­nak z końcem czerwca 2017 r. słowacki rząd zatwierdził ustawę, która liberalizuje rynek usług związanych z obo­wiązkowymi przeglądami pojazdów. Zdaniem minister­stwa placówek jest za mało. Świadczy o tym długi czas oczekiwania na przegląd, który sprawia, że aktualnego przeglądu technicznego nie ma 130 000 pojazdów, a bez świadectwa kontroli emisji spalin porusza się 120 000 po­jazdów. Jak często samochody podlegają badaniom i kontroli emisji spalin oraz jakie obowiązują na Słowacji ceny – o tym w artykule.

Ogranicznik prędkości, jak sama nazwa wskazuje, służy do ograniczenia prędkości pojazdu, która z kolei ma bezpośredni wypływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego. Obowiązek wyposażenia pojazdu w ogranicznik prędkości wynika z zapisu art. 66 ust. 1a ustawy „Prawo o ruchu drogowym. Jednak przepisy te są niekompletne i należy wrócić do historycznej ustawy z 20 kwietnia 2004 r. Wymieniono tam pojazdy, dla których ogranicznik prędkości nie jest wymagany. W artykule omówiono ponadto zasadę działania ogranicznika, problemy z jego identyfikacją oraz kryteria oceny stanu technicznego.

 Do polskiego języka weszło nowe słowo „ikol”, pisane z angielska „eCall”, które oznacza połączenie alarmowe. System o tej nazwie stał się od tego miesiąca obowiązkowym wy­posażeniem nowo homologowanych aut w UE. Jak działa „ikol”, piszemy na stronie 7. Wprowadzenie nowego systemu rodzi jednak nowe proble­my, przede wszystkim związane ze sprawnością działania ratownictwa medycznego. Czy w Polsce jest odpo­wiednia liczba centrów powiadomień ratunkowych, aby obsłużyć wszystkie wezwania wysyłane poprzez eCall? Problemem będzie również weryfika­cja zdarzeń. Owszem, system eCall poprzez pracownika centrum będzie kontaktował się z kierowcą, ale gdy nie otrzyma żadnej odpowiedzi, we­zwie automatycznie służby ratunko­we. Jeżeli do każdego wezwania, na­wet stłuczki, będzie wysyłana karetka pogotowia i straż pożarna, to siłą rze­czy zabraknie tych zespołów na inne wezwania. Inny problem będą mieli właściciele samochodów, których pro­ducenci mają swoje własne centrale alarmowe i zawierają umowy z klien­tami o znacznie szerszych pakietach danych niż eCall. Czasami istnieją w nich zapisy, które dają systemo­wi producenta pierwszeństwo przy kolizji przed eCall, co może być nie­korzystne dla użytkownika. System eCall staje się obowiązkowym wypo­sażeniem samochodów… i tu poja­wia się kolejny problem. Jako element podlegający homologacji nie może być usuwany z pojazdu, a więc jego stan powinien być okresowo spraw­dzany podczas badań technicznych. Brak działającego systemu może być bowiem później kwestionowany przez ubezpieczyciela. Na czym miałoby polegać sprawdzenie eCall w SKP – nie wiadomo. Wprowadzając eCall, urzędnicy europejscy uspokoili swoje sumienia. Jednak wypadki powoduje najczęściej brak myślenia i brawura, a wkładanie kolejnych obowiązko­wych systemów niewiele pomoże.

Zapraszam do lektury numeru

Krzysztof Trzeciak

Podkategorie

AktualnościSiteLock