Serwis Motoryzacyjny


Wydawca
PISKP
tel. (22) 811 26 06, redakcja@piskp.pl
fb

Numer 6/2009

Czy jednak każdy quad spełnia wymagania techniczne przewidziane dla tej kategorii pojazdów? Na rynku dostępna jest szeroka gama wszędołazów o różnej masie, pojemności silnika i mocy, tylko niewielka część tych pojazdów ma homologację, która jest jedną z podstaw do rejestracji pojaz­dów, co uprawnia do poruszania się po drogach publicznych. Quady to pojazdy czterokołowe, zatem powinny spełniać także warunki określone w rozporządzeniu ministra infra­struktury z dnia 28 lipca 2005. Jakie to warunki oraz jak kwalifikować quada jako inny pojazd samochodowy? Wyjaśnienia w artykule.

Jeżeli proponowane zmiany wejdą w życie, a wszystko wskazuje na to, że tak będzie, to powstaną dwa rodzaje stacji: stacje podstawowe do 3,5 t dmc i stacje okręgowe wykonują­ce wszystkie badania.

Istota zmian polega na znacznym poszerzeniu zakresu ba­dań technicznych w stacjach podstawowych, które - poza za­strzeżonymi wyjątkami przypisanymi do czynności kontrol­nych stacji okręgowych - będą wykonywały wszystkie bada­nia techniczne ograniczone tylko dopuszczalną masą całko­witą pojazdu.

Bardzo ważny, a w wielu przypadkach decydujący o istnie­niu stacji podstawowej, jest zapis zawarty w art. 83 ust. 1 pkt 1 lit. c dotyczący badania przyczep. Proszę zwrócić uwagę, że pozostawiono tu dowolność dopuszczającą badanie tych po­jazdów na stacjach spełniających wymagania odnoszące się do długości stanowiska kontrolnego, jednocześnie zezwalając na dalsze funkcjonowanie stacji nie mogących wykonywać tych badań ze względu na wielkość obiektu.

Bardzo często w centrach miast usytuowane są stacje, które nie mogą już wydłużyć stanowiska kontrolnego. Bezwzględny wymóg badania przyczep na tych stacjach byłby powodem ich likwidacji, na co zwracała uwagę Polska Izba Stacji Kontroli Pojazdów. Na szczęście nasza argumentacja była skuteczna.

W związku z tym, że stacje podstawowe nie będą mogły wykonywać badań pojazdów przekraczających 3,5 t dmc, po­wstała konieczność przebudowy stacji, które nie będąc stacja­mi okręgowymi badania takie wykonywały. Przebudowa taka może iść w kierunku stacji okręgowej lub podstawowej.

Doposażenie stacji w celu spełnienia wymagań odnośnie zmian zawartych w projekcie ustawy zabezpiecza się długim okresem przejściowym - do 31 grudnia 2015 roku.

Doposażenie może następować stopniowo i nie ma wy­mogu uczynienia tego jednym krokiem, powodującym znacz­ne obciążenia finansowe.

Większość przedsiębiorców od dawna oczekuje na wpro­wadzenie proponowanych zmian w życie. Przestanie w końcu funkcjonować struktura wymuszająca budowę stacji okręgowych w miejscach, gdzie nie ma żadnego zapotrze­bowania na stacje obsługujące ciężkie pojazdy.

Oczywiście zakres proponowanych zmian ustawowych dotyczący funkcjonowania stacji kontroli pojazdów jest znacznie szerszy i odnosi się do samych badań technicz­nych, ich czasu ważności czy nowych określeń klasyfikacyj­nych i zakresu czynności kontrolnych. Zagadnienia te będą omówione w kolejnych artykułach.

 Rozwój konstrukcji ukła­dów zasilania silników wysokoprężnych wskazu­je na to, że rozdzielaczowe pompy wtryskowe nie mają już przyszłości w epoce systemów Com­mon Rail. Jednak obserwując rynek używanych pojazdów należy stwierdzić, że upłynie jeszcze dużo czasu zanim silniki Diesla z pompami roz­dzielaczowymi trafią na złom. Od momentu wprowadzenia do napędu pojazdów zdarzają się ich usterki. W artykule zamieszczono najczęściej występujące usterki pomp VP oraz przykładowe ilustracje uszkodzonych elementów.

Mamy nowoczesny warsztat, dobre skanery, oscyloskopy, schematy elektryczne, wieloletnie doświadczenia i… problemy z nowszymi samochodami. Przykładem może być poszukiwanie usterki w układach elektronicznych, kiedy samochód nie uczestniczył w kolizji drogowej i nie ma zamontowanych dodatkowych urządzeń, które mogą zakłócać pracę w magistralach przysyłających informacje cyfrowe. Nie wszystkim informa­cjom podawanym przez elektroniczne moduły możemy wie­rzyć do końca. Moduł stwierdza, że wysyła sygnał, a w rze­czywistości sygnał nie wychodzi na zewnątrz. Czasami moduły okłamują, in­stalacja wprowadza przekłamania, powstają zakłócenia, zu­pełnie inne elementy nie związane z danym tematem są na tyle uszkodzone, że zwierają sygnał do masy. W artykule autor przytacza przykłady fałszywych informacji uzyskiwanych z modułów sterujących.

Autor przedstawia problem stosowania niewłaściwych olejów do silników wyposażonych w pompowtryskiwacze. Niewłaściwy dobór oleju może w silnikach wyposażonych w filtr cząsteczek stałych powodować zatkanie kanałów filtra i w efekcie uszkodzenie układu wtryskowego. 

Aktualności

SiteLock