Serwis Motoryzacyjny


Wydawca
PISKP
tel. (22) 811 26 06, redakcja@piskp.pl
fb

Numer 12/2009

„Droga do sukcesu w niepewnej przyszłości” - pod takim hasłem odbyła się w dniach 23 i 24 listopada w War­szawie 4. Konwencja Polskich Deale­rów Samochodów organizowana przez Polską Izbę Motoryzacji. Coroczne spo­tkanie branży dealerskiej to okazja do podsumowań wyników sprzedaży, ana­liz rynkowych i prognoz na przyszłość. Uroczystego otwarcia konferencji doko­nała wiceminister gospodarki Grażyna Henclewska, która powiedziała m.in., że „Przemysł motoryzacyjny, na który składają się zarówno produkcja samo­chodów, jak i branża dealerska, odgry­wa znaczącą rolę w polskiej gospodar­ce, dlatego w rządowym pakiecie anty­kryzysowych działań przygotowaliśmy rozwiązania również dla tego sektora. (…) Aby wesprzeć polski biznes i po­prawić dostęp do finansowania jego działalności zaproponowaliśmy m.in. system gwarancji, pożyczek i kredytów. Mam nadzieję, że wpłynie on pozytyw­nie na rozwój firm, a w konsekwencji wzrost sprzedaży aut w naszym kra­ju”. Gośćmi Kon­wencji byli krajowi i zagraniczni przed­stawiciele branży oraz rynkowi eks­perci. W programie były wystąpienia podsumowujące ostatnie 15 lat kra­jowej sprzedaży no­wych aut i sesje warsztatowe, poświę­cone m.in. sprzedaży samochodów na aukcjach internetowych, redukcji odpa­dów i lokalizacji magazynów części. Uczestnicy Konwencji dyskutowali na temat działań stowarzyszeń dealer­skich, praktykowania różnych modeli biznesowych i negocjacji warunków umów z importerami. W tym roku po raz pierwszy zorganizowano pod patro­natem naszej redakcji panel warsztato­wy skierowany do kierowników serwi­sów. Bardzo interesujące prelekcje wy­głosili m.in. Krzysztof Podhorodecki z Akzo Nobel „Rentowny serwis blachar­sko-lakierniczy - trzeci filar sukcesu”, Mirosław Baściuk z Fund Eko „Odpady z serwisu - jak zminimalizować koszty odbioru odpadów” oraz Jacek Mando­sik z MAHA Polska - „MAHA Polska rozwiązania dla nowoczesnych serwi­sów i stacji kontroli pojazdów”. IV Kon­wencja Polskich Dealerów Samochodo­wych to również opublikowanie listy 50 największych dealerów oraz ogło­szenie wyników konkursów. Podczas uroczystej gali zostały wręczone tytuły w konkursie Auto Salon 2008 dla naj­lepszego obiektu dealersko-serwisowe­go w Polsce. 

Dobiega końca rok 2009, który dla Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów oraz całego środowi­ska zajmującego się kontrolą techniczną pojazdów był rokiem szczególnym. Izba obchodziła jubileusz 5-lecia swojej dzia­łalności, a całe środowisko związane z kontrolą techniczną pojazdów oczeki­wało niecierpliwie na dobre rozwiąza­nia prawne regulujące tę sferę działal­ności gospodarczej. Trzeba uczciwie przyznać, że tylko niewielka część ocze­kiwanych przez środowisko dobrych rozwiązań znalazła swoje urzeczywist­nienie w zmieniającym się prawie. Mam tu na myśli przede wszystkim nowy po­dział stacji, nowe badania techniczne, nowe zakresy badań technicznych dla poszczególnych rodzajów stacji czy dość długi okres dostosowawczy dla stacji nie spełniających wymagań ustawy. Li­sta zjawisk negatywnych czy też pozo­stawionych rozwiązań prawnych nieko­rzystnych dla środowiska jest znacznie dłuższa. Likwidacja pierwszych badań technicznych pojazdów importowa­nych, które mogły z powodzeniem funk­cjonować w stanie zmodyfikowanym do dziś, brak nowych regulacji w zakresie opłat za badania techniczne pojazdów, rozporządzenie w sprawie procedury przeprowadzania badań technicznych, które nie da się określić inaczej jak „bu­blem” prawnym, to tylko najważniejsze zjawiska dotykające w sposób bolesny stacji kontroli pojazdów. Omawiałem to na spotkaniach szkoleniowych organi­zowanych przez PISKP, przestrzegając przed dryfowaniem rozbitego środowi­ska w kierunku jego dalszej degradacji. Wielu te ostrzeżenia potraktowało po­ważnie, ale zbyt wielu nadal bagatelizu­je sprawę, przyglądając się z boku, jak postępuje marginalizacja środowiska. To prawda, że nie jesteśmy bez grzechu. Raport NIK, mimo iż dotyczy nadzoru starostw, beznamiętnie obnaża słabe strony naszego środowiska: nierzetel­ność badań, poświadczanie nieprawdy, czasem cwaniactwo, albo bezradność wobec niejasnego prawa. Te wady i sła­bości decydują bardzo często o nega­tywnej opinii wobec stacji kontroli po­jazdów i samych diagnostów, a co naj­gorsze spychają nas w obszar nazywany patologią. Musimy jak najszybciej pod­jąć wspólne działania, które zmienią ob­licze środowiska zajmującego się tech­niczną kontrolą pojazdów. Jak to zro­bić? To trudne pytanie, ale wierzę, że uzdrowienie sytuacji będzie możliwe i stanie się to tak szybko, jak szybko sa­mo środowisko zrozumie, że w obec­nych czasach nie wystarczy stać z boku i czekać aż zrobią to za nas inni, że nie wystarczy się biernie przyglądać.

Ministerstwo Infrastruktury opubli­kowało tekst kolejnej wersji projektu ustawy „O dopuszczeniu pojazdów do ruchu drogowego”. Przedstawiony pro­jekt został już dwukrotnie opiniowany negatywnie przez całe środowisko. Mi­mo to wraca się ponownie do tej koncep­cji. Koncepcji, której ma towarzyszyć fi­lozofia sformułowana przez ministra Ta­deusza Jarmuziewicza na posiedzeniu Komisji do spraw Kontroli Państwowej w dniu 25 czerwca: „Jeżeli jest tak, że nadzorujący nie daje sobie rady, a stan taki ukazuje raport NIK, to zastosujmy swoisty desant, który może zjawić się znienacka. To może mieć dobry wpływ na sytuację. Jeśli wiadomo będzie, że możliwa jest nagła kontrola, to zaintere­sowani spać będą w butach, z karabinem u boku, stale gotowi na kontrolę.”

Takiej filozofii rozwiązywania proble­mów środowiska stacji kontroli pojaz­dów Polska Izba Stacji Kontroli Pojaz­dów mówi zdecydowane - NIE! Są inne cywilizowane metody rozwiązywania problemów gospodarczych. Aby móc zmienić propozycje zawarte w projekcie ustawy „O dopuszczeniu pojazdów do ruchu drogowego” całe środowisko, którego dotyczą proponowane rozwią­zania prawne, a w szczególności środo­wisko związane z techniczną kontrolą pojazdów musi podjąć wielki, wspólny wysiłek, by ostateczny kształt tej usta­wy ucywilizować. Istnieje pilna potrze­ba podjęcia wspólnych, zharmonizowa­nych działań mających na celu wzmoc­nienie głosu strony społecznej i zmianę przepisów projektu ustawy - zanim sta­nie się ona obowiązującym prawem.

Wychodząc naprzeciw takiemu ocze­kiwaniu, Polska Izba Stacji Kontroli Po­jazdów podjęła inicjatywę powołania porozumienia „Dobre prawo w motory­zacji”. Szczegóły tej inicjatywy prezen­tujemy na stronie obok oraz na naszej stronie internetowej.

W czerwcu Izba podjęła inicjatywę dokonania zmiany ustawy „Prawo o ru­chu drogowym” w zakresie eliminacji poświadczenia TDT jako zbędnego do­kumentu, stanowiącego barierę w pro­wadzeniu działalności gospodarczej oraz dublującego kompetencję starosty w tym zakresie. Projekt zmiany ustawy w tym zakresie uzyskał pozytywną opinię Biura Analiz Sejmowych, a prace nad nim w Komisji „Przyjazne Państwo” są daleko zaawansowane. Staramy się bro­nić dobrego imienia naszego środowi­ska na forum Komisji ds. Kontroli Pań­stwowej, która rozpatruje wyniki rapor­tu NIK i wyznacza kierunki zmian pra­wa w zakresie objętym kontrolą.

Aby jednak te wszystkie nasze dzia­łania były jeszcze bardziej skuteczne, są niezbędne aktywność znacznie większej części środowiska oraz wspieranie Izby przez podmioty, które jeszcze teraz uwa­żają, że sprawy środowiska załatwią za nich inni. Otóż prawda jest bardziej prozaiczna. Uda się załatwić dla środo­wiska na tyle – ile samo środowisko, je­go siła, liczebność i aktywność potrafi wywalczyć. Mamy przychylność wielu czynników parlamentarno-rządowych i samorządowych. Nie zmarnujmy tego bo druga okazja może już nie nadarzyć. Sytuacja jest na tyle poważna, że niewy­kluczamy żadnej formy protestu w obro­nie polskich stacji kontroli pojazdów. Je­steśmy po to by pracować dla środowi­ska SKP i mu pomagać. Bądźmy razem!

Z okazji Świat Bożego Narodzenia oraz Nowego 2010 roku składam Pań­stwu w imieniu Władz i Pracowników Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów życzenia zdrowych, radosnych i pogod­nych Świat, a w Nowym 2010 roku spokoju i wszelkiej pomyślności.

Kazimierz Zbylut,

prezes zarządu PISKP

W stacji kontroli pojazdów jest kilka urządzeń, które z mo­cy obowiązujących przepisów są poddawane okresowym wzorcowaniom. Na czym polega kalibracja i jakie przepisy ją określają? Odpowiedź w numerze.

Zakończył się konkurs „Auto Salon 2008” na najlepszy obiekt serwisowy w Polsce, organizowany przez Polską Izbę Motoryzacji przy współpracy miesięcznika Serwis Motoryzacyjny. Tegoroczna edycja konkursu była adresowana do autoryzowanych stacji obsługi samochodów osobowych powstałych w roku 2008. Wszystkie zgłoszone na konkurs stacje prezentowały bardzo wysoki poziom rozwiązań architektonicznych i technologicznych. Optymizmem napawa fakt, że właściciele salonów samochodowych mimo trudności ekonomicznych i nasycenia rynku samochodowego podejmują inwestycje charakteryzujące się najwyższym poziomem jakości wykonania i standardów organizacji. Stąd też komisja konkursowa nie miała łatwego zadania z wytypowaniem nominacji spośród 13 zgłoszonych stacji. Podczas odbytych wizji lokalnych oceniano nie tylko walory architektoniczne budynku, ale również poprawność ciągów technologicznych i koncepcji organizacji pracy. 

Po szczegółowym przeanalizowaniu zgłoszonych projektów, komisja konkursowa w składzie: składzie Agnieszka Błoch Polska Izba Motoryzacji, architekt Katarzyna Pilarek, technolog Jerzy R. Bogdański i Krzysztof Trzeciak „Serwis Motoryzacyjny”, postanowiła nominować do tyłu „Auto Salon 2008” trzy obiekty:

 • Autogaleria Sp. z o.o., dealer Hondy w Płocku, właściciel Jacek Myśliński
 • MM Cars Sp. z o.o., dealer marek Opel, Chevrolet, Subaru, Saab w Katowicach, właściciel Piotr Mozdyniewicz
 • Peugeot Polska Sp. z o.o., w Warszawie, właściciel Peugeot Polska
 • Tytuł „Auto Salon 2008” jurorzy przyznali dwóm stacjom, uznając realizacje jako równorzędne w swoich kategoriach jedno- i wielomarkowości:

 • Autogaleria Sp. z o.o., dealer Hondy w Płocku
 • MM Cars Sp. z o.o., dealer marek Opel, Chevrolet, Subaru, Saab w Katowicach
 • Uroczystość wręczenia nagród zwycięzcom miała miejsce w dniu 23 listopada podczas uroczystej gali, towarzyszącej 4 Konwencji Polskich Dealerów Samochodów.

  Uzasadnienie werdyktu jury:

   

  Autogaleria Sp. z o.o.

  Salon samochodowy marki Honda zlokalizowany w Płocku przy głównej trasie wylotowej. Jest dobrze oznakowany i widoczny ze sporej odległości . Budynek o współczesnej architekturze charakterystycznej dla tego typu funkcji. Zauważalna jest wysoka dbałość o otoczenie, m.in. poprzez  organizację parkingu oraz uformowanie zieleni towarzyszącej. Szklane witryny budynku otwarte na trzy strony pozwalają na obserwację ekspozycji samochodów z pobliskiego węzła komunikacyjnego i równocześnie wiążą wyobraźnię kupujących z otoczeniem. Wnętrze salonu jest przestronne i bardzo czytelne z dobrze rozwiązanym oświetleniem. Zastosowane materiały nadają mu charakter lekkości i jednocześnie tworzą klimat ciepła. Na pierwszym piętrze zarezerwowano powierzchnię na ekspozycję motorów z windą towarową. Wszystkie pomieszczenia poprzez szklane przegrody łączą się płynnie z salą ekspozycyjną. Serwis samochodowy z odrębnymi wjazdami na każde stanowisko zaspakaja potrzeby stacji dealerskiej. Ciekawym pomysłem, rzadko spotykanym w stacjach, jest zastosowanie koloru białego dla całego wyposażenia warsztatowego: podnośników, urządzenia do geometrii, czy urządzeń do obsługi ogumienia. Takie rozwiązanie z pewnością wymusza na pracownikach większą dbałość o zachowanie czystości na swoich stanowiskach i ułatwia jej kontrolę.

  MM Cars Sp. z o.o.

  Stacja dealerska o wieloletniej tradycji, poddana głębokim modyfikacjom pozwalającym na obsługę samochodów wielu marek. Projektanci salonu mieli niewątpliwie trudne zadanie przebudowy starego obiektu, rozbudowy o dalszą część i ubranie tego wszystkiego w jednorodną, nowoczesną architekturę, która jednocześnie zaspokoi wymagań czterech różnych marek samochodów. Pomimo karkołomnego zadania i trudności wynikających z procesu modernizacji „MM” poradził sobie z kłopotami zachowując pewną technologiczną „czystość” i to zarówno w części serwisu mechanicznego, jak i blacharsko – lakierniczego. Wyposażenie i organizacja części serwisowej jest wzorowa. Atuty serwisu to: dobre oświetlenie światłem naturalnym dzięki obszernemu świetlikowi dachowemu, duża ilość miejsca w hali do manewrowania i funkcjonalne połączenie z pozostałymi działami stacji. Widać wyraźnie dbałość w najmniejszych szczegółach zarówno o wystrój salonu, wyposażenie pomieszczeń dla klientów, jak i o estetykę samego serwisu. Stacja ma bardzo dobrą lokalizację w Katowicach, obok hipermarketu Real i autostrady A4, z dobrym dojazdem.

  Peugeot Polska Sp. z o.o., w Warszawie

  Obiekt Peugeot Polska został zaprojektowany z całym rozmachem właściwym serwisowi „fabrycznemu” z widocznym wskazaniem na rozwój ilości i zakresu świadczonych usług. Duże powierzchnie pomieszczeń (choć jeszcze nie w pełni wykorzystane) pozwalają wnioskować o potencjale serwisu i jego możliwościach. Wewnątrz salonu dużo przestrzeni i światła, a czytelny podział salonu na ekspozycję samochodów i strefy obsługi klientów ułatwiają poruszanie się po obiekcie. Wyposażenie i organizacja serwisu są bardzo nowoczesne, zrealizowane z całym rozmachem właściwym serwisowi „fabrycznemu”. Obiekt ma dobrą lokalizację przy jednej z głównych tras wyjazdowych z Warszawy, a obszerny teren wokół stacji zapewnia więcej niż odpowiednią ilość miejsc parkingowych dla gości. Sama bryła architektoniczna obiektu i jej kolorystyka jest typowa dla sieci stacji Peugeota.

  Miesiąc listopad był szczegól­nie ważny dla branży moto­ryzacyjnej. W tym czasie od­były się bowiem dwie konferencje skie­rowane do tego środowiska. O zorgani­zowanej przez PIM, piszemy na stronie 15, drugą była IV Konferencja Dystry­butorów i Producentów Części Samo­chodowych, która odbyła się 26 listo­pada w Warszawie. W spotkaniu uczest­niczyli przedstawiciele ministerstw, or­ganizacji i stowarzyszeń motoryzacyj­nych, dystrybutorzy, producenci części samochodowych i urządzeń warsztato­wych oraz dziennikarze. Specjalnym go­ściem konferencji był Michel Vilatte, prezydent FIGIEFA -Międzynarodowej Federacji Niezależnych Dystrybutorów Motoryzacyjnych.

  Najbardziej oczekiwanym wystąpie­niem była prezentacja podsumowująca rynek części motoryzacyjnych na tle kryzysu w roku 2009, przygotowana przez Alfreda Franke oraz Jarosława Lewandowskiego. Wyniki sprzedaży części na naszym rynku zostały przed­stawione w formie „Top trójek”, ponie­waż niektórzy dystrybutorzy nie zgo­dzili się na ujawnianie nazw ich firm. Możemy tutaj tylko zdradzić, że pierw­szą „Top trójkę” w zaprezentowanej ta­beli (rys.) stanowią firmy Inter Cars, Fota i Group Auto Union Polska, które mają w sumie 57% udziału w całym rynku. Zaraz za pierwszą trójką znala­zły się Moto Profil i AD Polska. Według przedstawionej prognozy, szacowane przychody pierwszych 15 najwięk­szych firm wyniosą w 2009 roku po­nad 5 miliardów 700 milionów zło­tych i będzie to przyrost o 9,8% w sto­sunku do roku 2008. Widać także, że dynamika sprzedaży od lat spada. W świetle trwającego kryzysu wyniki te można uznać za stosunkowo dobre. Pełna prezentacja podsumowania ryn­ku w roku 2009 jest dostępna na stro­nie www.motofocus.pl.

  Bogusław Pijanowski z Przemysło­wego Instytutu Motoryzacji oraz Woj­ciech Przybylski z Instytutu Transportu Samochodowego przedstawili gościom konferencji temat homologacji.

  Na zakończenie spotkania Kazimierz Zbylut, prezes Polskiej Izby Stacji Kon­troli Pojazdów, przedstawił nowe przepi­sy dotyczące funkcjonowania stacji kon­troli pojazdów. W swoim wystąpieniu prezes PISKP podkreślił, że sprawą naj­bardziej istotną dla środowiska zajmują­cego się badaniami technicznymi pojaz­dów jest nowy podział SKP na podsta­wowe i okręgowe, nowe zakresy badań wykonywanych przez obydwa rodzaje stacji, nowe rodzaje badań technicznych, możliwość przeprowadzania badań przez podmioty inne niż przedsiębiorcy, a tak­że 7-letni okres dostosowawczy dla stacji nie spełniających wymagań ustawy w dniu jej wejścia w życie.

  Podczas konferencji miało miejsce wręczenie nagród w konkursie dla Naj­lepszych Producentów oraz Dystrybu­torów 2009 r. W tym roku patronami medialnymi wydarzenia były magazyny Serwis Motoryzacyjny, Trailer Magazin oraz portale internetowe MotoFocus.pl i TruckFocus.pl. Wyniki konkursu są rezultatem podsumowania głosów na­desłanych przez warsztaty i sklepy mo­toryzacyjne.

  Nagrody zostały przyznane w kilku kategoriach.

  Szerokość asortymentu:

  • producent polski: TOMEX A.J.C. Tomczyk Sp. j.
  • producent zagraniczny, segment osobowy: Robert Bosch Spółka z o.o.
  • producent zagraniczny, segment cię­żarowy: MANN+HUMMEL Spółka z o.o.
  • dystrybutor, segment osobowy: Inter Cars S.A.
  • dystrybutor, segment ciężarowy: P.H.U.P. Opoltrans Janusz Wiszczuk

  Zaufanie do marki:

  • producent polski: Exide Technolo­gies S.A. (marka: Centra)
  • producent zagraniczny, segment osobowy: ZF Trading GmbH (marka: Lemforder)
  • producent zagraniczny, segment ciężarowy: Hella Polska Spółka z o.o.

  Przyjazna obsługa:

  • dystrybutor, segment osobowy: Moto-Profil Spółka z o.o.
  • dystrybutor, segment ciężarowy: BSL Truck Spółka z o.o.

  Najlepsza strona internetowa:

  • producent polski: Fomar Borg Au­tomotive S.A.
  • producent zagraniczny, segment osobowy: FEBI Polska Spółka z o.o.
  • producent zagraniczny, segment ciężarowy: LUMAG Spółka z o.o.
  • dystrybutor, segment osobowy: Auto-Land Spółka z o.o.
  • dystrybutor, segment ciężarowy: P.W. AUTOS Spółka z o.o.

  Wręczenia okolicznościowych dyplo­mów i statuetek dokonali przedstawicieli mediów: Krzysztof Trzeciak (Serwis Mo­toryzacyjny), Aleksy Malski (Trailer Ma­gazin) oraz Małgorzata Franke (MotoFo­cus.pl i TruckFocus.pl). Redakcja Serwi­su Motoryzacyjnego gratuluje wyróżnio­nym firmom!

  Miło nam również poinformować, że nasza redakcja została uhonorowana przez federację FIGIEFA oraz SDCM dyplomem i statuetką, za „Zaangażowanie i wspieranie działań na rzecz wolnej konkurencji oraz zmotoryzowanych konsumentów w roku 2009”.

  Aktualności

  SiteLock