Serwis Motoryzacyjny


Wydawca
PISKP
tel. (22) 811 26 06, redakcja@piskp.pl
fb


Sejmowa komisja infra­struktury przyjęła rządowy projekt zmian w ustawie „Prawo o ruchu drogowym”, zakładający m.in. zmianę dotychcza­sowego tzw. pierwszego badania technicznego na badanie okresowe wykonywane po raz pierwszy. Zgodnie z projektem takiemu badaniu nie będzie podlegał zarejestrowany pojazd sprowadzony z państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa człon­kowskiego Porozumienia EFTA. Jest to dobra okazja do przedstawienia infor­macji na temat funkcjonowania badań tech­nicznych w innych państwach na świecie.

Aktualności

Sosnowski

SiteLock