Serwis Motoryzacyjny


Wydawca
PISKP
tel. (22) 811 26 06, redakcja@piskp.pl
fb


 Mija 5 lat od powstania Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów. Okres wyda­wałoby się krótki, jak na działalność or­ganizacji samorządu gospodarczego. Nie taką miarę należy jednak przykła­dać do ocen działalności tego typu orga­nizacji. Tutaj liczą się uzyskane efekty i pozycja zdobyta przez ten okres w śro­dowisku. Trzeba przyznać, że Izbie uda­ło się w krótkim czasie nie tylko stwo­rzyć sprawnie działające stowarzysze­nie podmiotów prowadzących badania techniczne, które wydaje dwa periodyki i program komputerowy dla stacji SKP, ale i ugruntować wobec organów pań­stwowych pozycję naturalnego, a zara­zem wymagającego reprezentanta tego środowiska. Trudne warunki, w jakich przyszło zakładać Izbę, wspomina na naszych łamach Stanisław Nowicki, przewodniczący Rady Nadzorczej PISKP, natomiast jej prezes Kazimierz Zbylut w kilku słowach przytacza waż­niejsze osiągnięcia Izby.

Z okazji rocznicy Izby, jak i zbliżają­cej się konferencji „Stacje Kontroli Pojaz­dów 2009” w Zakopanem, w tym nu­merze zamieszczamy dużo materiałów poświęconych badaniom technicznym, m.in. pokazujących „jak to się robi” na świecie. Chciałbym także zaprosić do nowego cyklu artykułów poświęconych tuningowi samochodów, a zwłaszcza autorstwa Marka Staszewskiego, jedne­go z najlepszych specjalistów chiptunin­gu w Polsce. W kolejnych numerach bę­dzie dzielił się z naszymi Czytelnikami tajnikami wiedzy, jak za pomocą kom­putera można bezpiecznie modyfikować silniki w popularnych modelach samo­chodów.

Aktualności

Sosnowski


SiteLock