Serwis Motoryzacyjny


Wydawca
PISKP
tel. (22) 811 26 06, redakcja@piskp.pl
fb


Numer 1/2010

Wielokrotnie spo­tykamy się z taką sytuacją: klient życzy sobie, abyśmy sko­munikowali się z każdym ze sterowników w jego samocho­dzie. Po podłączeniu skanera do samochodu zaczynamy od­czytywać błędy i dane bieżące w każdym obwodzie, z którym mamy komunikację. Co pewien czas pojawiają się różne ko­munikaty, które należałoby dokładnie przeczytać i bez­względnie się do nich zastosować. Czasami nie chcemy tra­cić dużo czasu i beztrosko opuszczamy dany program. Ale wycofanie powinno polegać na ….. Dalszy ciąg artykułu w numerze.

Filtry cząstek stałych miały gwarantować oczyszczenie spalin w dzisiejszych dieslach. Nieoczekiwanie stwarzają jednak problemy. Zatkane filtry doprowadzają do poważnych uszkodzeń silników, i to w stosunkowo nowych samochodach. Procedura regeneracji filtra stanowi dla użytkownika pojazdu uciążliwość, o której nie zawsze jest informowany w chwili zakupienia pojazdu. Przy­padłość ta stała się powodem procesu wniesionego przez właściciela Opla Zafiry przed sądami kolej­nych instancji w Niemczech. Jaki był werdykt sądu, o tym w artykule.

Dnia 22 września weszła w życie nowelizacja ustawy „Prawo o ruchu drogowym” wprowadzająca w życie wiele nowych zapisów, które są krokiem w dobrym kierunku. Wiele norm w niej zawartych, według zapewnień Ministerstwa Infrastruktury, ma znaleźć się

w nowej ustawie o dopuszczeniu pojazdów do ruchu drogowego. Przez kilka ostatnich miesięcy ujawniło się jednak kilka niedoskonałości wprowadzonych uregulowań. W arty­kule zaprezentowano kilka problemów, nad któ­rymi trzeba będzie pochylić się powtórnie podczas dalszych prac legislacyjnych.

Skuteczność hamulców zależy od siły tarcia uzyskiwanej na styku okładziny ciernej i tarczy hamulcowej. Decydującą rolę odgrywa tu jakość tarcz hamulcowych i klocków. Jednak nie wszystkie części zamienne oferowane na rynku wtórnym spełniają wymogi bezpieczeństwa oraz prawidłowego zamontowania. Świadczy o tym analiza dokonana przez firmę Brembo. Jej wyniki zamieszczamy w artykule.

W nr. 12/09 „Serwisu Motoryzacyj­nego” informowaliśmy o nowej inicjaty­wie Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojaz­dów dotyczącej stworzenia porozumie­nia „Dobre prawo w motoryzacji”. Za­wiązanie porozumienia pozwoliłoby pre­zentować wspólne stanowisko jego człon­ków wobec organów administracji pań­stwowej i władzy ustawodawczej w za­kresie stanowionego prawa, obejmujące­go działaniem wszystkie aspekty moto­ryzacji, a zwłaszcza technicznej kontroli pojazdów. 16 grudnia 2009 odbyło się pierwsze spotkanie organizacyjne poro­zumienia, w którym wzięli udział przed­stawiciele następujących organizacji i in­stytucji działających w sektorze motory­zacji (w porządku alfabetycznym):

 • Dekra Polska
 • Fundacja „Jedź bezpiecznie”
 • Instytut Transportu Samochodowego
 • Ogólnopolski Związek Pracodawców Transportu Drogowego
 • Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Wydziałów Komunikacji
 • Polska Izba Gospodarcza Transportu Samochodowego i Spedycji
 • Polska Izby Stacji Kontroli Pojazdów
 • SIMP Polskie Towarzystwo Inżynie­rów Motoryzacji
 • Stowarzyszenie Kierowników Stacji Kontroli Pojazdów
 • Stowarzyszenie Producentów i Dystrybutorów Części Motoryzacyjnych
 • Stowarzyszenie Rzeczoznawców Techniki Samochodowej i Ruchu Drogowego
 • Stowarzyszenie Techniki Motoryzacyjnej
 • Wojskowy Instytut Techniki Pancer­nej i Samochodowej
 • Związek Dealerów Samochodowych
 • Związek Powiatów Polskich
 • Związek Pracodawców Motoryzacji

Spotkanie otworzył Kazimierz Zbylut - prezes zarządu PISKP, który powitał zgromadzonych i oraz przedstawił cel spotkania. Następnie głos zabrał Stani­sław Nowicki - przewodniczący rady PI­SKP, który nakreślił ideę porozumienia oraz potrzebę współdziałania wszyst­kich podmiotów społecznych działają­cych w obszarze motoryzacji w celu wzmocnienia głosu strony społecznej w procesie tworzenia prawa przyjaznego przedsiębiorcom. W swoim wystąpieniu przewodniczący rady stwierdził m.in., że wzajemne uzgodnienia dotyczące pla­nowanych zmian w ustawie „Prawo o ruchu drogowym” zostały zignorowane, a same przepisy napisano językiem nie­zrozumiałym dla diagnostów, co grozi istotnymi konsekwencjami. Stąd zaist­niała potrzeba stworzenia jednego gło­su, który będzie zauważany i doceniany. Przedstawione argumenty spotkały się ze zrozumieniem zebranych. Znakomita większość uczestników spotkania pozy­tywnie oceniła przedstawioną inicjaty­wę Izby, a wątpliwości czy niejasności, jakie z oczywistych powodów występu­ją na początku, z czasem z pewnością wyjaśni życie.

Pierwsi sygnatariusze porozumienia „Dobre prawo w motoryzacji” powołali prezydium w skład, którego weszli:

 1. Stanisław Nowicki - przewodniczący Rady Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojaz­dów - przewodniczący porozumienia.
 2. Wojciech Kacprzak - wiceprezes Sto­warzyszenia Kierowników Stacji Kon­troli Pojazdów - zastępca przewodniczą­cego porozumienia.
 3. Grzegorz Traczewski - założyciel Fundacji „Jedź bezpiecznie” - sekretarz porozumienia.

Sygnatariusze porozumienia oczeku­ją, że zawarte porozumienie spotka się z przychylnym przyjęciem ze strony Mi­nisterstwa Infrastruktury i będzie słu­żyło tworzeniu przyjaznej rzeczywisto­ści prawnej w motoryzacji. Porozumie­nie ma charakter otwarty i mogą do niego przystępować wszystkie podmio­ty związane z motoryzacją. Korespon­dencję w tej sprawie można kierować na adres Izby: Porozumienie „Dobre prawo w motoryzacji”, 03-301 War­szawa, ul. Jagiellońska 76/203, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Więcej informacji na stronie: PISKP

 

Aktualnościprofiauto

VARTA

SiteLock