Serwis Motoryzacyjny


Wydawca
PISKP
tel. (22) 811 26 06, redakcja@piskp.pl
fb


Numer 7-8/2013

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, tj. rozporządzeniem w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach z dnia 26 czerwca 2012 r., diagnosta jest zobowiązany do kontroli złącza elektrycznego pojazd-przyczepa. W artykule omówiono zakres czynności związanych z badaniem złącza oraz potrzebne do tego przyrządy. Analizując wspomniane rozporządzenie autor stwierdza konieczność doprecyzowania i ujednolicenia zapisów dotyczących badania złącza elektrycznego pojazd-przyczepa, jak również wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach.

Artykuł poświęcony serwisowaniu klimatyzacji, a szczególnie procedurom postępowania w przypadku uszkodzenia sprężarki. Jeżeli awaria klimatyzacji wiąże się z koniecznością wymiany sprężarki z powodu jej zużycia eksploatacyjnego czy wręcz zatarcia, to dla wielu warsztatów zaczynają się problemy. Autor opisuje w artykule zasady doboru sprężarki na wymianę, sposób prawidłowego płukania i osuszania układu klimatyzacji oraz procedurę sprawdzania skuteczności płukania. Wskazówki podane w artykule mają zachęcić warsztaty do rozszerzenia swojego zakresu świadczonych usług o płukanie klimatyzacji - nieodzowny element kompleksowego serwisowania tego układu.

 

Co pewien czas trafia do warsztatu samochód z trudnym do wykrycia uszkodzeniem. Wiele godzin spędzonych na poszukiwaniu niesprawnego elementu na pewno nie jest - z finansowego punktu widzenia - dla warsztatu opłacalne. Jednym ze sposobów przyspieszenia naprawy jest zastosowanie przerwy w pracy. Metoda odpoczynku od głównego tematu pozwala na zmianę sposobu myślenia. Autor na kilku przykładach pokazuje, jak zmiana sposobu podejścia do danego zagadnienia pozwoliła

Praktycznie każdy aspekt działalności przedsiębiorcy jest w naszym kraju kontrolowany przez jakąś służbę, inspektorat lub dozór. Ostatnie sygnały wskazują, że aktywny na tym polu jest także Główny Urząd Miar. W stacji kontroli pojazdów są kontrolowane, zazwyczaj pod względem formalnym, manometry do opon pojazdów, analizatory spalin samochodowych, a także mierniki poziomu dźwięku. Badane są numery fabryczne urządzeń oraz dokumenty w postaci ich świadectw legalizacji lub wzorcowania. W artykule omówiono procedury kontroli oraz obowiązki nałożone przepisami na jednostkę kontrolowaną.

W ślad za zmianami do ustawy „Prawo o ruchu drogowym”, wprowadzonymi ustawą z dnia 10 października 2012 r. o zmianie ustawy „Prawo o ruchu drogowym” oraz niektórych innych ustaw, które weszły w życie 22 czerwca 2013 r., ustawodawca wydał wiele rozporządzeń wykonawczych niezbędnych do tego, aby wprowadzone zmiany funkcjonowały prawidłowo w obrocie prawnym. Autor omawia szczegółowo te zmiany, które mogą być istotne dla klientów zgłaszających się do stacji kontroli pojazdów.

Aktualności

Sosnowski

MTSP

SiteLock