Serwis Motoryzacyjny


Wydawca
PISKP
tel. (22) 811 26 06, redakcja@piskp.pl
fb


Subpages

 1 lipca tego roku weszła w życie zmiana przepisów (DzU z 2016 r., poz. 858), wprowadzająca obostrze­nia warunków technicznych w przypadkach zmian konstrukcyjnych. W artykule przedstawiono przypadki przeróbek, jakie są objęte zapisami prawnymi. Podano wykazu jednostek uprawnionych do przeprowadzania badań homologacyj­nych oraz badań potwierdzających spełnianie odpowied­nich warunków, w tym w zakresie wytrzymałości przegrody i punktów mocowania ładunku. Dużo miejsca poświęcono opisaniu konkretnych badań zmian konstrukcyjnych, które wykonuje jednostka uprawniona.

Środowisko badań technicznych pojazdów w Polsce cały czas czeka na zmiany prawa związane z wdrożeniem dyrektywy 2014/45/UE. Kolejna wersja ustawy „Prawo o ruchu drogowym” ukazała się publicznie na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji, ale już bez możliwości zgłaszania do niej uwag przez stronę społeczną. Artykuł poświęcono różnicom, które występują w porównaniu do wcześniej znanych i omawianych wersji ustawy w kontekście wykonywania badań technicznych. W następnym numerze zostaną zaprezentowane zagadnienia związane ze stacjami kontroli pojazdów.

 

Każdy prowadzący działalność gospodarczą, w tym związaną z rynkiem motoryzacyjnym, skazany jest na płacenie podatków. Od wielu lat zapisy ordynacji i ustaw podatkowych ewoluowały w kierunku ograniczenia prawa podatników i zwiększenia możliwości fiskalnych państwa. Szczególnie boleśnie odczuli to właściciele komisów samochodowych, którym obecnie nalicza się akcyzę od pojazdów uznanych zaledwie kilka lat temu przez urzędy celne za ciężarowe. Także inni przedsiębiorcy dotkliwie odczuli zmiany w podatku VAT ograniczające możliwość jego odliczania. Nadal wiele kontrowersji budzi prawidłowe zaliczanie pojazdów do grup z pełnym odliczeniem oraz kwestia prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu. Czy proponowana przez prezydenta nowelizacja prawa pomoże obronić się przed uznaniowym działaniem fiskusa? Autor omawia w artykule projekt ustawy o zmianie ustawy „Ordynacja podatkowa” oraz niektórych innych ustaw. Zawiera on rewolucyjne propozycje, które, jeśli wejdę w życie, pozwolą skuteczniej bronić się przed samowolą interpretacyjną urzędników podatkowych, a także zwiększyć pewność obrotu gospodarczego. Nowelizacja ma wejść w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. 

 

Dyrektywa 2014/45/UE dotycząca badań technicznych pojazdów weszła w życie w maju 2014 r. Jej zadaniem jest wprowadzenie jednolitych wymagań w dziedzinie kontroli technicz­nej pojazdów w całej Unii Europejskiej. Wyznacza ona minimalne standardy, które muszą być wprowadzone w każdym państwie członkowskim. Do 20 maja 2017 r. każdy kraj należący do UE musi przygotować i opubli­kować przepisy implementujące do lokalnego porząd­ku prawnego postanowienia tej dyrektywy. Mają one zacząć obowiązywać od 20 maja 2018 r. Dopiero 3 października 2016 r. w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Rządo­wego Centrum Legislacji, ukazał się projekt ustawy o zmianie ustawy „Prawo o ruchu drogowych” oraz niektórych innych ustaw. W artykule autor odniósł się do opublikowanych ostatnio dokumentów.

Nie bez problemów wystartował CEP 2.0 dla stacji kontroli pojazdów. Ujawniły się błędy np. w słowniku usterek czy w słowniku badań technicznych (brak dodatkowego badania technicznego HAK). Praca SKP w realiach nowego CEP 2.0 jest możliwa po wprowadzeniu zmian w procedurze badań. W Dzienniku Ustaw z 10 listopada 2017 r. ukazało się rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań oraz wzorów dokumentów. Zmiany te różnią się nieco od projektu rozporządzenia, który był omawiany w numerze 10/2017 SM. Występujące różnice zostały omówione w artykule.

Aktualności

Sosnowski


SiteLock