Serwis Motoryzacyjny


Wydawca
PISKP
tel. (22) 811 26 06, redakcja@piskp.pl

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Zgodnie z art. 84 ustawy „Prawo o ruchu drogowym”: starosta cofa diagnoście uprawnienie do wykonywania badań technicznych, jeżeli w wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono przeprowadzenie przez diagnostę badania technicznego niezgodnie z określonym zakresem i sposobem wykonania lub wydanie przez diagnostę zaświadczenia albo dokonanie wpisu do dowodu rejestracyjnego pojazdu niezgodnie ze stanem faktycznym lub przepisami. Zagadnienie cofania uprawnień rodzi wiele kontrowersji i problemów, dlatego autor na prośbę czytelników po raz kolejny przedstawia rozważania na ten temat.

Wkrótce zostaną uchwalone zmiany do ustawy „Prawo o ruchu drogowym”.

 Poza zapisami określającymi nowy sposób komunikacji i przesyłania danych (od 30 października już on-line) po­między stacjami kontroli pojazdów a CEP, zawiera także re­gulacje dotyczące wnoszenia opłaty za badanie techniczne. Użytkownicy pojazdów w Polsce są przyzwyczajeni do tego, że za badanie techniczne płaci się po jego wykonaniu. Już wkrótce to się zmieni. Czy nowa zasada będzie rodziła dyskusje z klientami i sytuacje drażliwe dla diagnostów? Autor omawia szczegóły zmian oraz wyjaśnia wątpli­wości dotyczące poszczególnych zapisów.

 Stany Zjednoczone były i są na­dal dla Polaków synonimem luk­susu i nowoczesnego stylu życia, a w czasach komunizmu także wol­ności i demokracji. Kraj ten stał się światową potęgą w dużej mierze dzięki innowacjom i dużym nakła­dom na technologie. Do szybkiego rozwoju przyczyniły się wynalazki oraz „american dream” towarzyszą­cy ludziom przedsiębiorczym. Stany Zjednoczone to kraj niskich podat­ków, gdzie w niektórych stanach w ogóle nie pobiera się podatku do­chodowego: nie płacą go ani osoby fizyczne, ani firmy. W efekcie miesz­ka tu najwięcej najbogatszych ludzi na świecie. Jest jednak i zła strona medalu. W ramach kompromisu oby­watele muszą godzić się na drogą ochronę zdrowia i nietanie usługi. Stany Zjednoczone się jednak zmie­niają. To, co w Polsce jest nadal mod­ne, tam uznaje się już za nieatrakcyj­ne, jak np. spędzanie wolnego czasu w centrach handlowych. W USA auto nie jest już synonimem luksusu; bardziej kojarzone jest z emerytami, bowiem średnia wieku właścicieli to ok. 60 lat. Nie zawsze można wzorować się na tym co „hamerykańskie”, mimo że Stany wciąż plasują się w ścisłej czołówce najnowocześniejszych kra­jów świata. Przykładem jest organi­zacja badań technicznych pojazdów, daleko odbiegająca od europejskich i polskich standardów. Czy te różnice byłyby u nas akceptowalne? Propo­nuję, aby każdy sam wyrobił sobie zdanie na ten temat po przeczytaniu artykułu Michała Kija (str. 10).

Zapraszam do lektury

Krzysztof Trzeciak

Badania techniczne samochodów wywołują w USA podobne kontrowersje, jak ograniczenia w dostępie do broni palnej. Dotykają bowiem samej istoty „wolnego kraju”. Na większości terytorium Stanów Zjednoczonych nie ma obowiązkowych badań technicznych samochodów. Każdy stan decyduje samodzielnie o wprowadzeniu obowiązku badań technicznych. W 2010 r. New Jersey zostało trzydziestym stanem, który zrezygnował z badań technicznych. Obecnie senat stanu Teksas wniósł o zniesienie badań technicznych od 2018 r. Nie jest to zaniedbanie czy uogólniona niechęć do tworzenia zbędnych przepisów. Jaka jest organizacja badań technicznych w USA i czym jest uwarunkowana? Jakie argumenty przywołują stany wstrzymujące badania techniczne na swoim terenie? Odpowiedzi na te pytania w artykule Michała Kija.

W nr. 6/2016 „Serwisu Motoryzacyjnego” zostały opisane źródła pisków pojawiających się w czasie hamowania. Stwierdzono wówczas, że dźwięki te generują drgające z wysoką częstotliwością klocki hamulca. W tym artykule autor stara się przybliżyć przyczyny innej, stosunkowo często występującej usterki, jaką są drgania tarcz hamulca. Drgania takie są zazwyczaj utożsamiane z biciem tarcz hamulca. Jeśli problem pojawia się przy mocno wyeksploato­wanych tarczach, to sprawa jest oczywista – wymienia się komplet tarcz i klocków danej osi i usterka zostaje usu­nięta. Jednak stosunkowo często występuje sytuacja, gdy drgania pojawiają się niedługo po zamontowaniu nowych tarcz hamulca, np. po przejechaniu kilku tysięcy kilome­trów. Przyczyny powstania takiej usterki upatruje się za­zwyczaj w niskiej jakości zamontowanych części – w tym przypadku tarcz hamulca. Jednak reklamacje takich tarcz są często odrzucane ze wskazaniem na błędy montażowe. Jaki jest zatem mechanizm powstawania tego typu usterek oraz jak ich uniknąć? Odpowiedź w artykule.

Podkategorie

AktualnościCiekawe linkiSiteLock