Serwis Motoryzacyjny


Wydawca
PISKP
tel. (22) 811 26 06, redakcja@piskp.pl

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Na Słowacji obo­wiązkowe badanie techniczne i kontrola emisji spalin odbywają się osobno w odrębnych placów­kach.  Do niedawna w całym kraju były 142 sta­cje kontroli technicznej i 220 stacji kontroli emisji. Jed­nak z końcem czerwca 2017 r. słowacki rząd zatwierdził ustawę, która liberalizuje rynek usług związanych z obo­wiązkowymi przeglądami pojazdów. Zdaniem minister­stwa placówek jest za mało. Świadczy o tym długi czas oczekiwania na przegląd, który sprawia, że aktualnego przeglądu technicznego nie ma 130 000 pojazdów, a bez świadectwa kontroli emisji spalin porusza się 120 000 po­jazdów. Jak często samochody podlegają badaniom i kontroli emisji spalin oraz jakie obowiązują na Słowacji ceny – o tym w artykule.

 Do polskiego języka weszło nowe słowo „ikol”, pisane z angielska „eCall”, które oznacza połączenie alarmowe. System o tej nazwie stał się od tego miesiąca obowiązkowym wy­posażeniem nowo homologowanych aut w UE. Jak działa „ikol”, piszemy na stronie 7. Wprowadzenie nowego systemu rodzi jednak nowe proble­my, przede wszystkim związane ze sprawnością działania ratownictwa medycznego. Czy w Polsce jest odpo­wiednia liczba centrów powiadomień ratunkowych, aby obsłużyć wszystkie wezwania wysyłane poprzez eCall? Problemem będzie również weryfika­cja zdarzeń. Owszem, system eCall poprzez pracownika centrum będzie kontaktował się z kierowcą, ale gdy nie otrzyma żadnej odpowiedzi, we­zwie automatycznie służby ratunko­we. Jeżeli do każdego wezwania, na­wet stłuczki, będzie wysyłana karetka pogotowia i straż pożarna, to siłą rze­czy zabraknie tych zespołów na inne wezwania. Inny problem będą mieli właściciele samochodów, których pro­ducenci mają swoje własne centrale alarmowe i zawierają umowy z klien­tami o znacznie szerszych pakietach danych niż eCall. Czasami istnieją w nich zapisy, które dają systemo­wi producenta pierwszeństwo przy kolizji przed eCall, co może być nie­korzystne dla użytkownika. System eCall staje się obowiązkowym wypo­sażeniem samochodów… i tu poja­wia się kolejny problem. Jako element podlegający homologacji nie może być usuwany z pojazdu, a więc jego stan powinien być okresowo spraw­dzany podczas badań technicznych. Brak działającego systemu może być bowiem później kwestionowany przez ubezpieczyciela. Na czym miałoby polegać sprawdzenie eCall w SKP – nie wiadomo. Wprowadzając eCall, urzędnicy europejscy uspokoili swoje sumienia. Jednak wypadki powoduje najczęściej brak myślenia i brawura, a wkładanie kolejnych obowiązko­wych systemów niewiele pomoże.

Zapraszam do lektury numeru

Krzysztof Trzeciak

Rynek opon używanych jest w Polsce nadal bardzo duży. Nie powodują tego problemy z zakupem nowych opon. Nowe opony droższe i tańsze są powszechnie dostępne na krajowym rynku. Popularność używanych opon wśród wielu krajowych użytkowników można tłumaczyć skłonnością do oszczędności lub głęboko zakorzenioną tendencją do szukania okazji. Krótko mówiąc, osoba kupująca używane opony do swojego samochodu liczy na oszczędność w jego eksploatacji. Jakiego rodzaju opony używane są oferowane na rynku oraz czy warto je montować? Odpowiedź na to pytanie można znaleźć w artykule.

Pojęcie „rozszerzonej rzeczywistości” pojawia się coraz częściej w kontekście zastosowań motoryzacyjnych. Można je spotkać w materiałach dotyczących zarówno projektowania, produkcji i kontroli jakości pojazdów, jak i ich obsługi i naprawy, a więc już wkrótce zetkną się z nim z pewnością także pracownicy warsztatów. Autor artykułu wyjaśnia znaczenie pojęcia „rozszerzona rzeczywistość” (ang. Augmented Reality – AR) i prezentuje możliwości wykorzystania tego rozwiązania. 

W Czechach działa 360 stacji kontroli po­jazdów. Ich liczba podlega ścisłej kontroli, a li­cencje na uruchomienie stacji są wydawane przez mini­sterstwo transportu. Ponadto funkcjonują tzw. stacje kontroli emisji spalin. Do niedawna było ich blisko 3000, jednak po wprowadzeniu nowych zasad kontroli w 2018 r. jest ich zarejestrowanych 1078. Z reguły znajdują się przy warsz­tatach samochodowych, podczas gdy stacje kontroli po­jazdów działają nieza­leżnie.  Czesi zmienili w tym roku zasady przeglądów. Każdy samochód jest fotografowany nie tylko podczas badania technicznego, ale także w czasie kontroli emisji spalin. W artykule przedstawiono organizację badań w Czechach oraz obowiązujące ceny.

Podkategorie

Aktualności

Ciekawe linkiSiteLock