Serwis Motoryzacyjny


Wydawca
PISKP
tel. (22) 811 26 06, redakcja@piskp.pl

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

PISKP1

Rynek opon używanych jest w Polsce nadal bardzo duży. Nie powodują tego problemy z zakupem nowych opon. Nowe opony droższe i tańsze są powszechnie dostępne na krajowym rynku. Popularność używanych opon wśród wielu krajowych użytkowników można tłumaczyć skłonnością do oszczędności lub głęboko zakorzenioną tendencją do szukania okazji. Krótko mówiąc, osoba kupująca używane opony do swojego samochodu liczy na oszczędność w jego eksploatacji. Jakiego rodzaju opony używane są oferowane na rynku oraz czy warto je montować? Odpowiedź na to pytanie można znaleźć w artykule.

W Czechach działa 360 stacji kontroli po­jazdów. Ich liczba podlega ścisłej kontroli, a li­cencje na uruchomienie stacji są wydawane przez mini­sterstwo transportu. Ponadto funkcjonują tzw. stacje kontroli emisji spalin. Do niedawna było ich blisko 3000, jednak po wprowadzeniu nowych zasad kontroli w 2018 r. jest ich zarejestrowanych 1078. Z reguły znajdują się przy warsz­tatach samochodowych, podczas gdy stacje kontroli po­jazdów działają nieza­leżnie.  Czesi zmienili w tym roku zasady przeglądów. Każdy samochód jest fotografowany nie tylko podczas badania technicznego, ale także w czasie kontroli emisji spalin. W artykule przedstawiono organizację badań w Czechach oraz obowiązujące ceny.

Działalność prowadzona indywidualnie przez osoby fizyczne jest zdecydowanie najpopularniejszą formą wykonywania działalności gospodarczej w Polsce. W momencie śmierci przedsiębiorcy, czy też innych zdarzeń uniemożliwiających dalsze funkcjonowanie (jak np. poważna choroba), konieczna staje się jej likwidacja. Rodzi to wiele zagrożeń dla majątku przedsiębiorstwa, zatrudnionych pracowników i obrotu gospodarczego, w tym wierzycieli. Ustawodawca pragnie obecnie wyjść naprzeciw temu problemowi, proponując nową instytucję prawną w postaci zarządu sukcesyjnego przedsiębiorstwem osoby fizycznej. W artykule omówiono zasady powoływania zarządcy oraz jego prawa i obowiązki.

W stałej rubryce zamieszczono odpowiedź na pytania:

 Czy diagnosta może wydawać polecenia klientowi? Co ma zrobić, jeżeli użytkownik pojazdu przyjeżdża z dziećmi, które zaczynają niebezpiecznie zachowy­wać się na stanowisku, oraz czy może polecić je zabrać ze stanowiska?

Ostatnie zmiany przepisów dotyczące ba­dań podatkowych miały miejsce w 2014 r. Wyda­wać by się mogło, że wszystko jest jasne i po tylu latach temat ten nie sprawia już żadnych problemów. Nic bardziej mylnego. Okazuje się, że często diagności rozróżniają tylko jeden typ badań podatkowych, ten przewidziany w ustawie o podatku od towarów i usług (VAT). Brak jest wiedzy, że są jeszcze badania podatkowe określone w usta­wie o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) i w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT). Wykonanie tych badań jest potrzebne podatnikowi do dokonania jednorazowej amortyzacji. Kiedy pojazdy do celów podatku dochodowego nie są uznawane za samochody osobowe i jak przebiega samo badanie? Odpowiedź w artykule.

Podkategorie

AktualnościCiekawe linkiSiteLock