Serwis Motoryzacyjny


Wydawca
PISKP
tel. (22) 811 26 06, redakcja@piskp.pl

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

PISKP1

Projekty aktów prawnych implementujących do polskiego prawa zapisy dyrektywy 2014/45/UE z dnia 3 kwietnia 2014 r. zostały już w chwili publikacji niniejszego tekstu skierowane do prac w sejmie RP. O tym, jak bardzo modyfikują one obecnie obowiązujące prawo dotyczące obowiązkowych badań technicznych pojazdów, autor przedstawia na przykładzie projektowanych zapisów dotyczących badania zadymienia spalin w pojazdach wyposażonych w diesle. W artykule omówiono również rozbieżność w terminie obowiązywania dodatkowych wymagań dla dymomierzy. O ile w implementacji dyrektywy 2014/45/UE minister przewidział okres przejściowy do dnia 1 stycznia 2023 dla obowiązywania tych wymagań, to już w dziale IV załącznika nr 1 do projektu rozporządzenia w sprawie przedmiotu, zakresu i sposobu przeprowadzenia badań technicznych pojazdów dodano zapis mówiący, że: wynik pomiaru jest archiwizowany w urządzeniu i w rejestrze stacji kontroli pojazdów. Tutaj minister infrastruktury nie przewidział już żadnych okresów przejściowych. Więcej informacji na ten temat w artykule.

Badanie co do zgodności z warunkami technicznymi pojazdu zabytkowego diagnosta podsumowuje przez przygotowanie dla wnioskodawcy dwóch zaświadczeń po przeprowadzonym badaniu. Zaświadczenia oraz część badania technicznego zostały opisane w nr. 9 i 10/2018 SM. W tym artykule autor przedstawia ostatni etap badania pojazdu zabytkowego, a mianowicie: sprawdzenie prawidłowości działania poszczególnych zespołów i mechanizmów pojazdu, w szczególności pod względem bezpieczeństwa jazdy oraz towarzyszących diagnoście utrudnień.

Od 1 października 2018 r. weszła w życie nowelizacja ustawy „Prawo o ruchu drogowym” umożliwiająca poruszanie się po drodze publicznej pojazdem, którego kierowca nie ma dowodu rejestracyjnego, oraz jego tzw. „wirtualne zatrzymanie” przez organ ruchu drogowego. Pojawiają się pytania związane z tą kwestią w kontekście wykonywania badań technicznych. Na pytania te autor stara się odpowiedzieć w artykule.

Przy wykonywaniu okresowego badania technicznego pojazdu bardzo ważnym jego elementem, mającym bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo ruchu, jest badanie skuteczności działania układu hamulcowego. W obliczu zbliżających się zmian przepisów, dotyczących m.in. archiwizacji wyników badań, wykonanie poprawnie tej czynności wchodzącej w zakres badania technicznego będzie miało wpływ na zatwierdzenie wyniku badania przez organ kontrolujący w czasie kontroli SKP. W artykule przypomniano, co to jest  wskaźnik skuteczności hamowania i jakie są minimalne wartości tych wskaźników dla różnych pojazdów. Omówiono również problemy związane z podłączeniem mierników ciśnienia do pneumatycznego układu hamulcowego.

Od 1 lipca 2018 r. kierowcy, składając wniosek o rejestrację pojazdów, mogą poprosić o tzw. małe tablice rejestracyjne. Regulacje prawne zostały opublikowane w DzU z 2017 r., poz. 2355. Tablice te mają ułatwić życie posiadaczom pojazdów sprowadzonych z USA lub Azji, np. z Japonii, bowiem polskie tablice rejestracyj­ne nie mieściły w miejscu fabrycznie przewidzianym do monta­żu tablic. Ujawnił się jednak problem ze zmniejszonymi tablicami. Okazało się, że stały się one obiektem pożądania kierowców i są często montowane w pojazdach europejskich, które mają odpowiednie wnęki do montażu standardowych tablic rejestracyj­nych. Wydanie małych tablic opiera się na oświadczeniu użytkownika, że w jego pojeździe są zmniejszone wymiary miejsca na tablicę. Okazuje się więc, że w wielu przypadkach składający oświad­czenie poświadcza nieprawdę. Jak powinien w takim przypadku postąpić diagnosta podczas badania takiego pojazdu w SKP? Odpowiedź w artykule.

Podkategorie

AktualnościSiteLock