Serwis Motoryzacyjny


Wydawca
PISKP
tel. (22) 811 26 06, redakcja@piskp.pl

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

PISKP1

Do wyposażenia mającego bardzo duże znacze­nie w poprawieniu komfortu należą elektrycznie sterowane podnośniki szyb bocznych pojazdu. Rozwiązanie ma swoje plusy i minu­sy. Po stronie mi­nusów możemy zaliczyć wyższą skłonność do awarii, niż w przypadku układów z mechanicznym opuszczaniem i podnoszeniem szyb. W artykule autor wymienia i szerzej prezentuje najczęściej występujące usterki w układach elektrycznego sterowania podnośnikami szyb. Podpowiada również, w jaki sposób można doraźnie usunąć niektóre awarie.

W stałej rubryce zamieszczono odpowiedź na pytanie: Czy diagnosta może skorygować rok produkcji ustalony w trakcie pierwszego badania technicznego pojazdu?

W poprzednim numerze „Serwisu Motoryzacyjnego” zostały opisane zmiany, jakie przewiduje się w badaniach technicznych w związku z wdrożeniem dyrektywy 2014/45/UE. Od tego czasu pojawiła się nowsza wersja projektu zmiany ustawy „Prawo o ruchu drogowym” oraz niektórych innych ustaw, która została opublikowana 13 kwietnia na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji. Prace legislacyjne są na etapie oceny projektu przez Komisję Prawniczą. Zamieszczony artykuł jest poświęcony stacjom kontroli pojazdów w kontekście najnowszej dostępnej wersji projektu.

W obecnej chwili wykonanie badania technicznego nie jest praktycznie możliwe bez oględzin informacji wyświetlanych na desce rozdzielczej pojazdu. Z punktu widzenia przeprowadzanego badania technicznego, diagnosta posługuje się przede wszystkim kryteriami oceny stanu technicznego pojazdu. Natomiast może się zdarzyć, że występująca w pojeździe awaria, sygnalizowana przez sygnał kontrolny, nie znajduje się w ww. kryteriach. Jednak obowiązkiem diagnosty jest weryfi­kacja wszystkich sygnałów kontrolnych, a występujące nieprawidłowości (nawet te, które nie są wymienione w usterkach procedury badania), powinny podlegać ocenie przy zatwierdzaniu wyniku badania technicznego pojazdu. W artykule zestawiono popularnych lampek kontrolnych i sygnalizacyjnych wraz z opisem ich przeznaczenia.

Trwają prace rządu nad noweliza­cją „Prawa o ruchu drogowym”. Czy szykowane zmiany oznaczają koniec problemów stacji kontroli pojazdów, czy ich początek? Na tym etapie jeszcze nie wiadomo, choć informa­cje są dla środowiska niepokojące. Prezentujemy je w artykule Marcina Barankiewicza na str. 16. Zdaniem Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów, planowane zmiany przepisów są tak daleko idące, że projekt powinien być ponownie poddany konsultacjom społecznym. Można oddać swój głos popierający takie stanowisko PISKP na stronie www. piskp.pl, do czego zachęcam Czytelników. Niech wynik poparcia pokaże stopień determina­cji środowiska i może dzięki temu zostanie zauważony przez twórców przepisów. Cały czas pozostaje nie­rozwiązany temat zmiany opłat za badania i – jak wynika z zapowiedzi przedstawicieli Ministerstwa Infra­struktury – nie zostanie w najbliż­szym czasie rozwiązany, pomimo wielokrotnych deklaracji. Ten temat oraz inne dotyczące zmian w organi­zacji badań w Polsce będą omawiane podczas majowej konferencji PISKP w Ustce. Zapowiada się gorąca dys­kusja, a sformułowane uwagi i apele z pewnością dotrą do adresatów. Kon­ferencja ma wzmocnić głos środowi­ska w debacie publicznej w ramach zasady Nihil Novi („nic o nas bez nas”), stosowanej jeszcze w Polsce średniowiecznej i aktualnej do dziś.

Zapraszam do lektury numeru

Krzysztof Trzeciak

Podkategorie

AktualnościCiekawe linkiSiteLock